คณะครูโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา มุ่งหน้าสู่ปูเน่แล้วคร้บที่ มหาลัย VIT Collge เมืองปูเน่(Pune)

สำหรับการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับ AEC