คณะนักเรียน จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ จังหวัด เลย นักเรียนทุนของมหาวิทยาลัย ราชภัฎ

สำหรับเรียนภาษาอังกฤษที่เมือง Bangalore เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC