ข้อมูลเพิ่มเติม


สถานทูตอินเดียในไทย  :http://www.indianembassy.in.th/

สถานทูตไทยในอินเดีย  : http://www.thaiembassy.org/

วีซ่าอินเดีย                  : http://www.ivac-th.com/thai/

ทุนรัฐบาลไทย             : http://www.ocsc.go.th/

ทุนรัฐบาลอินเดีย          : http://www.indianembassy.in.th/

สภาพอากาศ                : http://weather.msn.com/

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน      : http://www.bangkokbank.com/

สมาคมนักเรียนเก่าเมืองบังกาลอร์  : http://www.thaisab.in

Incredible India          : http://www.incredibleindia.org/index.html