เอกสารสมัครเรียน

หลักฐานการรับสมัคร เรียนและการรับสมัคร

  • ประถมศึกษา – มัธยม  รับสมัคร กุมภาพันธุ – พฤษภาคม ของทุกปี
  • ปริญญาตรี รับสมัครเดือนมีนาคม – กรกฎาคม ของทุกปี
  • ปริญญาโท รับสมัครเดือนมีนาคม – สิงหาคม ของทุกปี

เอกสารประกอบการสมัครเรียนในระดับ ประถม – มัธยมศึกษา

1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนปีที่ศึกษา
2 .Transcript ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง 3 ชุด
3 .รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 12 ใบ และ 1 นิ้ว 24 ใบ
4. ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ จากระทรวงศึกษา
5 .สำเนาบัตรประชาชน(ของเด็กถ้ามี),สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี

1.    พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนปีที่ศึกษา ต่ิอที่นี่
2.    Transcript ม.6 หรือ ปวช. ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง 4 ชุด
3.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 12 ใบ และ 1 นิ้ว 24 ใบ
4.    ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ จากระทรวงศึกษา
5.    สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาโท

1.    พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานระยะ เวลาเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนปีที่ศึกษา
2.    Transcript ม.6 และปริญญาตรี ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง 4 ชุด
3.    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 12 ใบ และ 1 นิ้ว 24 ใบ
4.    ใบรับรองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับภาษาอังกฤษ จากระทรวงศึกษา
5.    สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน  และสำเนาทะเบียนของผู้ปกครอ